ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΗΡ.

 

 Πρόεδρος:
 Αντιπρόεδρος:
 Γενικός Γραμματέας:  
 Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας:  
 Ταμίας:  
 Μέλος:
 Μέλος: